Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cơ cấu nguồn nhân lực phân bổ chưa hợp lý giữa thành thị, nông thôn, giữa vùng, miền lãnh thổ; giữa các ngành kinh tế và các thành phần kinh tế

Cấp:Đại học|Lượt xem:3234|Tải về:10|Số trang:25 | Ngày upload:05/05/2012

đặc điểm nguồn nhân lực việt nam trong nền kinh tế thị trường trong nền kinh tế thị trường, nguồn nhân lực việt nam có 6 đặc điểm nổi bật chủ yếu sau: - nguồn n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.