Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cơ quan thi hành án dân sự- Cơ quan chuyên môn trong bộ máy hành chính nhà nước

Cấp:Đại học|Lượt xem:303|Tải về:4|Số trang:86 | Ngày upload:16/07/2012

phần mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài. đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi(1986) đã khẳng định: "đổi mới đất nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết của sự nghiệ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.