/ 72

Cơ sở lý luận chung về kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Upload: DucPark.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2691|Tải về: 12|Cấp: Đại học

lời nói đầu kế toán hành chính sự nghiệp với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống các công cụ quản lý bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán nhà nước, có chức năng tổ chức hệ thống thông tin toàn diện, liên tục có hệ thống về tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, quỹ, tài sản công ở các đơn vị thụ hưởng ngân quỹ nhà nước, ngân quỹ công cộng. thông qua đó thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp nắm được tình hình hoạt động của đơn vị mình tổ chức phát huy mặt tích cực ngăn chặn kịp thời những sai sót. các cơ quan chức năng của nhà nước kiểm tra kiểm tra kiểm sát đánh giá chính xác hiệu quả của việc sử dụng ngân quỹ hiện nay hơn 50% sè chi của ngân sách nhà nước hàng năm dành chi...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.