Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cơ sở lý luận chung về kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Cấp:Đại học|Lượt xem:2700|Tải về:12|Số trang:72 | Ngày upload:22/11/2011

lời nói đầu kế toán hành chính sự nghiệp với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống các công cụ quản lý bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.