Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghĩa vụ, quyền và trách nhiệm của công chức Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:2188|Tải về:10|Số trang:27 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mở đầu lý thuyết về tổ chức nhà nước chỉ ra rằng có hai nhân tố then chốt nhất quyết định sự thành, bại của một tổ chức là: con người và thể chế. trong đó, co

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.