Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Công nghệ ofdm và ứng dụng trong wimax

Cấp:Đại học|Lượt xem:1110|Tải về:8|Số trang:106 | Ngày upload:16/07/2012

mục lục mục lục i danh mục các bảng ii danh mục các hình vẽ iii danh mục các chữ viết tắt iv lời nói đầu v chương i: một số đặc tính kấnh truyền trong kỹ thuật

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.