/ 78

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ở huyện Hoà Vang - thành phố đà nẵng

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 960|Tải về: 0|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài thực hiện nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 5 khãa vii về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn toàn diện là vấn đề rất quan trọng ở huyện hoà vang, thành phố đà nẵng. thời gian qua nông nghiệp, nông thôn phát triển khá nhanh, với những thành tựu trong các lĩnh vực như chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, đã tạo ra khối lượng sản phẩm, hàng hoá đáng kể góp phần thóc đẩy tăng trưởng nền kinh tế của huyện. tuy nhiên, nông nghiệp huyện hoà vang phát triển vẫn còn manh món, quy mô sản xuất nhỏ, phương thức và công cụ sản xuất lạc hậu, kỹ thuật áp dụng không đồng đều dẫn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.