Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ở huyện Hoà Vang - thành phố đà nẵng

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:967|Tải về:0|Số trang:78 | Ngày upload:29/11/2011

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài thực hiện nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 5 khãa vii về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.