công tác thống kê đất đai tạI huyện đông hưng tỉnh thái bình

Upload: LeThanhHop.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 981|Tải về: 6|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

chương ii thực trạng công tác thống kê đất đai tại huyện đông hưng tỉnh thái bình i. tổng quan về tình hình thống kê đất đai ở nước ta. 1. quy định của nhà nước về thống kê đất đai ngay từ thời xa xưa trong công cuộc dựng

Chương II

Thực trạng công tác thống kê đất đai tạI huyện đông hưng tỉnh thái bình

I. Tổng quan về tình hình thống kê đất đaI ở nước ta.

1. Quy định của nhà nước về thống kê đất đai

Ngay từ thời xa xưa trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta thì đất đai được con người hết sức quan tâm.

Do đặc điểm đất đai là có hạn, nên người ta không thể tuỳ ý muốn của mình tăng diện tích đất đai lên bao nhiêu cũng được. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu quản lý đất đai phải chặt chẽ cả về số lượng lẫn chất lượng đất. Để làm tốt những yêu cầu này trước hết cần phải nắm được tình hình cũng như thực trạng sử dụng đất. Nên công tác thống kê đất đai không thể thiếu trong các nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Do vậy, công tác này đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đến từ những năm trước đây. Chính vì thế, mà từ năm 1964 đến nay Nhà nước ta đã có rất nhiều văn bản, quy định về vấn đề này:

*Liên bộ Nông nghiệp, lâm nghiệp đã ra thông tư số 1 TT/LB ngày 13-3-1964 hướng dẫn các địa phương tiến hành thống kê toàn bộ ruộng đất.

*Ngày 16 - 6-1966 Thủ tướng chính phủ ra chỉ thị số 161 –TTg giao cho hai ngành nông nghiệp (Quản lý ruộng đất ) và tổng cục thống kê tổ chức điều tra đất đai

*Ngày 24-6-1977 Hội đồng Chính phủ ra quyết định 169/ CP tiến hành điều tra, thống kê cơ bản tình hình đất đai trong cả nước.

*Ngày 10 –11- 1980 có chỉ thị 299/TTg về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất

*Để hướng dẫn các địa phương thực hiện, Tổng cục Địa chính đã ra quyết định 56/ĐKTKngày 4/11/1981 ban hành quy định về thủ tục đăng ký thống kê đất trong cả nước và hệ thống biểu mẫu, sổ sách

*Quyết định 375 QĐ/ĐC ngày 16 – 5 – 1995 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính về chế độ báo cáo thống kê đất đai:

Trong quyết định đã quy định :

- Chế độ báo cáo thống kê đất đai định kỳ hàng năm và kiểm kê đất đai định kỳ 5 năm.

- Thống kê đất đai định kỳ được thực hiện theo đơn vị hành chính các cấp: xã, huyện, tỉnh cả nước

Xã, phường, thị trấn là vị trí cơ bản thống kê đất định kỳ.

Tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm cung cấp kịp thời đầy đủ, chính xác các thông tin đất đai của mình và các tài liệu, số liệu có liên quan theo đúng nội dung, thời hạn quy định

- Báo cáo thống kê đất đai định kỳ hàng năm bao gồm: số liệu diện tích đất đai, báo cáo thuyết minh số liệu.

Số liệu diện tích đất đai được thống kê theo các chỉ tiêu của biểu mẫu thống kê

Báo cáo thuyết minh số liệu phải thể hiện những nội dung sau:

+Phương pháp thống kê và nguồn gốc số liệu tổng hợp, đánh giá chất lượng và số liệu báo cáo

+Đánh giá tình hình sử dụng quỹ đất thông qua phân tích các chỉ tiêu cơ bản sau:

Cơ cấu sử dụng quỹ đất cho các mục đích và cho từng đối tượng sử dụng đất. Tình hình biến động mỗi loại đất giữa 2 thời kỳ báo cáo và xác định rõ nguyên nhân của những biến động. Tính toán chỉ tiêu bình quân của mỗi loại đất chính theo nhân khẩu, hộ gia đình; biến động của các chỉ tiêu này giữa hai thời kỳ báo cáo và nguyên nhân của những biến động.

+Kết luận, đề xuất kiến nghị về các biện pháp, nhiệm vụ quản lý sử dụngđất đai

- Các tài liệu số liệu trong báo cáo thống kê định kỳ phải đảm bảo trung thực hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm báo cáo. Chính xác về con số và đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định

Số liệu đất đai của mỗi địa phương sau khi được UBND cấp mình duyệt, là số liệu hợp pháp duy nhất về đất đai:Cơ quan Địa chính mỗi cáp có trách nhiệm giúp UBNDcấp mình quản lý và cung cấp cho nhu cầu của các ngành và các cấp sử dụng.

- Thời điểm và thời hạn báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ ở các cấp:

+ Thời đểm thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ trong tất cả các xã, phường, thị trấn của cả nước từ ngày 01 tháng 10 hàng năm..

+Thời hạn hoàn thành và nộp báo cáo ở các cấp:

Cấp xã: Khoá sổ khai báo biến động đất đai từ ngaỳ 01- 10, tổng hợp diện tích biến động, lập biểu thống kê mới, làm báo cáo thuyết minh, báo cáo kết quả về UBND cấp huyện trước ngày 1 tháng 11 hàng năm.

[Ẩn quảng cáo]