/ 23

Đặc điểm công tác kế toán của công ty xây lắp và vật tư xây dựng 5 .

Upload: DungWish.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 2107|Tải về: 3|Cấp: Đại học

lời nói đầu trước thách thức của quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế , cùng với sự hoà nhập và phát triển của đất nước với các quốc gia trên thế giới , đòi hỏi các doanh nghiệp việt nam phải không ngừng tự hoàn thiện mình nhằm nâng cao vị thế và sức cạnh tranh trên trường quốc tế . muốn vậy một yêu cầu cấp bách đặt ra là : đòi hỏi các doanh nghiẹp phải đổi mới và hoàn thiện phương pháp , cách thức quản lý nhằm tăng cường hiệu quả lao động . với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế tài chính , kế toán có một vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc quản lý vốn , tài sản còng nh­ việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . trên cơ sở các thông tin do kế toán cung cấp...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.