Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

đặc trưng, bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

mở đầu sau khi đất nước đã hoàn toàn độc lập đảng và nhân dân ta cùng nhau tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. đảng và nhà nước ta đã chủ trương xây dựng

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:9193|Tải về:13|Số trang:28

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: