Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

đặc trưng, bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:10221|Tải về:14|Số trang:28 | Ngày upload:09/01/2012

mở đầu sau khi đất nước đã hoàn toàn độc lập đảng và nhân dân ta cùng nhau tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. đảng và nhà nước ta đã chủ trương xây dựng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.