Đăng ký tài khoản trên mạng

Upload: NguyenThiThuyDzung.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 3323|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lụclời mở đầu 2lời cảm ơn 2các thuật ngữ viết tắt 3chương i. tổng quan 41.1 giới thiệu công ty chứng khoán thiên việt 41.2 các khái niệm 51.2.1 nhân viên 51.2.2 khách hàng 51.3 các nghiệp vụ chính 61.3.1 đối với nhân viên 61.3.2 đối với khách hàng 61.3.3 khách hàng đăng ký tài khoản 61.3.4 gửi m

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

LỜI CẢM ƠN 2

Các thuật ngữ viết tắt 3

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 4

1.1 Giới thiệu công ty chứng khoán Thiên Việt 4

1.2 Các Khái niệm 5

1.2.1 Nhân viên 5

1.2.2 Khách hàng 5

1.3 Các nghiệp vụ chính 6

1.3.1 Đối với nhân viên 6

1.3.2 Đối với khách hàng 6

1.3.3 Khách hàng đăng ký tài khoản 6

1.3.4 Gửi mail 9

1.4 Báo cáo nghiệp vụ chính: 10

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 12

2.1 Yêu cầu của hệ thống. 12

2.2 Mô tả nghiệp vụ đăng ký tài khoản 12

2.3 Khách hàng đăng ký tài khoản online 12

2.3.1 Đăng ký tài khoản 12

2.3.2 Tìm kiếm thông tin khách hàng đối với nhân viên công ty chứng khoán: 16

2.3.3 Khách hàng tìm kiếm thông tin : 16

2.3.4 Sửa chữa thông tin khách hàng 17

2.3.5 Hướng dẫn mở tài khoản 17

2.3.6 Gửi mail 17

2.4 Sơ đồ phân cấp chức năng 18

2.4.1 Sơ đồ phân cấp chứng năng 18

2.4.2 Mô tả các chức năng 18

2.5 Biểu đồ luồng dữ liệu : 19

2.5.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh 19

2.5.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 20

2.5.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng quản lý nghiệp vụ: 21

2.6 Mô hình thực thể quan hệ 22

CHƯƠNG III. GIỚI THIỆU CỤ THỰC HIỆN VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 23

3.1 Giới thiệu Struts 23

3.2 Giới thiệu Hibernate 26

3.3 Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Postgre SQL 28

3.4 Giới thiệu Email 29

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 34

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 34

4.1.1 Thiết kế các bảng cơ sở dữ liệu 34

4.1.2 Sơ đồ thực thể liên kết 38

4.2 Thiết kế giao diện 38

KẾT LUẬN 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

PHỤ LỤC 46

MỤC LỤC 48

[Ẩn quảng cáo]