/ 118

Đánh giá đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban thường vụ tỉnh uỷ Quảng Trị quản lý trong giai đoạn hiện nay

Upload: BuiDucNang.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 1258|Tải về: 6|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chủ tịch hồ chí minh đã chỉ rõ: "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém" [43, tr.240, 269]. đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng đã rút ra và nêu lên nhiều kết luận khẳng định và đánh giá rất cao vai trò đội ngũ cán bộ. nqtw3 (khóa vii) của đảng nêu rõ: "cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng, hoặc thúc đẩy hoặc kìm hãm tiến trình đổi mới"; nqtw3 (khóa viii) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh cnh, hđh đất nước nhấn mạnh: "cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của đảng, của đất nước và của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng" [21, tr.66]. từ đó, đảng,...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.