Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐÀN LỢN ĐỰC GIỐNG LANDRACE, YORKSHIE VÀ MASTER NUÔI TẠI XÍ NGHIỆP LỢN CẦU DIỄN - TỪ LIÊM - HÀ NỘI

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:1799|Tải về:11|Số trang:89 | Ngày upload:28/01/2013

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ---------------------------- nguyễn ngọc duy đánh giá sức sản xuất của đàn lợn đực giống landrace, york

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.