Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và đăng ký biến động tại huyện Phú Xuyên – TP. Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:856|Tải về:9|Số trang:96 | Ngày upload:28/01/2013

phần 1 đặt vấn đề 1.1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu đất đai có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. đất đai là sản p

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.