Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ một số loại rau vụ đông tại Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Cấp:Đại học|Lượt xem:1728|Tải về:8|Số trang:65 | Ngày upload:05/06/2012

lời cảm ơn thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cần thiết và hết sức quan trọng của mỗi sinh viên, giúp sinh viên bước đầu tiépe cận với thực tế, nhằm củng cổ và vậ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.