/ 113

Đánh giá ưu điểm nhược điểm trong công tác kế toán tại Công ty giấy và bao bì Phú Giang- Biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty

Upload: XoaiXanhDanhDa.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 1762|Tải về: 6|Cấp: Đại học

lêi nãi (r)çu kõ to¸n lµ mét bé phën cêu thµnh quan träng cđa hư thèng c"ng cơ qu¶n lý kinh tõ tµi chýnh, cã vai trß tých cùc trong viưc qu¶n lý, (r)iịu hµnh vµ kiĩm so¸t c¸c ho¹t (r)éng kinh tõ víi t­ c¸ch lµ c"ng cơ qu¶n lý tµi chýnh ,kõ to¸n g3/4n liịn víi ho¹t (r)éng kinh tõ tµi chýnh ,(r)¶m nhi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]