/ 22

Đánh giá về chính sách ưu đãi xã hội ở Việt Nam qua các thời kì

Upload: BuiMinhPhuc.dokovn|Ngày: 03/12/2011|Lượt xem: 3790|Tải về: 6|Cấp: Đại học

đặt vấn đề: ưu đãi xã hội góp phần ổn định thể chế chính trị, phát triển kinh tế-xã hội nhằm đưa đất nước đi lên ngày một phát triền và bền vững. thực hiện ưu đãi góp phần thực hiện chính sách con người của quốc gia. nó không chỉ là sự giúp đỡ, chia sẻ mà là còn là nghĩa vụ của mỗi công dân với nhà nước. ưu đãi xã hội nhằm ghi nhận và tri ân những cá nhân hay tập thể đã có công đó cú những cống hiến đặc biệt cho cộng đồng và đất nước. nhằm đảm bảo công bằng xã hội, tái sản xuất những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc, giáo dục truyền thống cho thế hệ tương lai. đảm bảo ổn định thể chế chính trị của nhà nước. trong hơn 60 năm qua, chính sách ưu đãi xã hội nước ta đã đạt được những...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.