/ 103

Đào tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số ở tỉnh DăkLăk

Upload: CucKu.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 854|Tải về: 5|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài. cấp xã là một cấp trong hệ thống chính quyền các cấp ở nước ta; bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở. năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã tác động trực tiếp đến việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]