Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đào tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số ở tỉnh DăkLăk

Cấp:Đại học|Lượt xem:735|Tải về:5|Số trang:103 | Ngày upload:09/01/2012

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài. cấp xã là một cấp trong hệ thống chính quyền các cấp ở nước ta; bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.