/ 9

Đáp án môn Nhà nước và pháp luật

Upload: ChiLeHuyen.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 7908|Tải về: 15|Cấp: Đại học

đáp án môn nhà nước và pháp luật câu hái : phương hướng đổi mới và tổ chức hoạt động của nhà nước. phân tích các giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh và cải cách hành chính nhà nước. liên hệ quan điểm nghị quyết hội nghị tw ix và địa phương. trả lời: thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của đảng, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm đổi mới chính trị từng bước vững chắc. việc đổi mới và kiện toàn bộ máy nhà nước ta trong thời gian qua đã đạt được những tiến bộ rõ rệt từ lập pháp, hành pháp, tư pháp, từ cơ cấu tổ chức đến cơ chế hoạt động, chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước được nâng cao hơn. đó là quản lý nhà nước bằng pháp luật được tăng cường; dân chủ xã hội phát huy một bước quan trọng;...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.