/ 31

Đề án: Các công cụ của thị trường vốn. Liên hệ với các công cụ trên thị trường vốn VN

Upload: HaTron.dokovn|Ngày: 19/01/2014|Lượt xem: 104|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Thị trường tài chính là thị trường giao dịch các loại tài sản tài chính, có thế kể ra như trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu và cả các công cụ tài chính phái sinh. Thị trường tài chính thực hiện chức năng dẫn vốn từ những người có vốn sang những người cần vốn thông qua hoạt động tài chính trực tiếp. Phân loại theo kỳ hạn thanh toán của các công cụ được mua bán trên thị trường, thị trường tài chính được phân ra thành thị trường vốn và thị trường tiền tệ. Trong đó, thị trường vốn là thị trường giao dịch các loại vốn dài hạn có thời hạn trên một năm. Có thể nói, thị trường chứng khoán là đặc trưng cơ bản của thị trường vốn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.