/ 31

Đề án: Các công cụ của thị trường vốn. Liên hệ với các công cụ trên thị trường vốn VN

Upload: HaTron.dokovn|Ngày: 19/01/2014|Lượt xem: 225|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Thị trường tài chính là thị trường giao dịch các loại tài sản tài chính, có thế kể ra như trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu và cả các công cụ tài chính phái sinh. Thị trường tài chính thực hiện chức năng dẫn vốn từ những người có vốn sang những người cần vốn thông qua hoạt động tài chính trực tiếp. Ph

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]