Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đề án: Các công cụ của thị trường vốn. Liên hệ với các công cụ trên thị trường vốn VN

Cấp:Đại học|Lượt xem:105|Tải về:1|Số trang:31 | Ngày upload:19/01/2014

Thị trường tài chính là thị trường giao dịch các loại tài sản tài chính, có thế kể ra như trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu và cả các công cụ tài chính phái sinh.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.