/ 43

Đề án môn học kiểm toán tài chính

Upload: NguyenThaiHoa.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 1002|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mục lục trang mục lục 1 lời nói đầu 2 phần i:yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên 4 i. khái niệm kiểm toán viên 4 ii. yêu cầu đối với kiểm toán viên 6 1. tính độc lập 7 2. tính liêm chính và khách quan 12 3. năng lực chuyên môn và tính thận trọng 13 4. tuân thủ các chuẩn mực kiểm to

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]