Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đề án môn học kiểm toán tài chính

Cấp:Đại học|Lượt xem:811|Tải về:0|Số trang:42 | Ngày upload:05/05/2012

mục lục trang mục lục 1 lời nói đầu 2 phần i:yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên 4 i. khái niệm kiểm toán viên 4 ii. yêu cầu đối với kiểm toán

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.