/ 42

Đề án môn học kiểm toán tài chính

Upload: NguyenThaiHoa.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 808|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mục lục trang mục lục 1 lời nói đầu 2 phần i:yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên 4 i. khái niệm kiểm toán viên 4 ii. yêu cầu đối với kiểm toán viên 6 1. tính độc lập 7 2. tính liêm chính và khách quan 12 3. năng lực chuyên môn và tính thận trọng 13 4. tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán 14 5. tư cách nghề nghiệp 16 6. có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp 17 7. tính bảo mật 17 8. thù lao phụ thuộc 19 9. trách nhiệm đối với đồng nghiệp 20 10. các yêu cầu khác 20 phần ii:thực trạng và giải pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên 23 i. thực trạng 23 ii. giải pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên 28 1. đánh giá đúng cán bộ công chức kiểm toán viên...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.