/ 25

Đề án: Sử dụng quy trình lập kế hoạch để lập kế hoạch quản lý khả năng thanh toán trong Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà

Upload: HungTranVan.dokovn|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 253|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Đề án mĩn học SV: Đoàn Thùy Dương MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁNTRONG DOANH NGHIỆP 2 I Khái niệm về khả năng thanh toán trong doanh nghiêp (solvency): 2 II Ý nghĩa của khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp: 2 1 Cân bằng tài chính (financial equilibrium): 2 2 Mức độ tự chủ: 3 III Các nhóm chỉ số về khả năng thanh toán: 3 1 Tỷ lệ các khoản phải thu/các khoản phải trả 3 2 Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (liquidity ratio) 5 3 Hệ số thanh toán nhanh (q

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.