Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đề án: Sử dụng quy trình lập kế hoạch để lập kế hoạch quản lý khả năng thanh toán trong Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà

Cấp:Đại học|Lượt xem:263|Tải về:0|Số trang:25 | Ngày upload:02/08/2013

Đề án mĩn học SV: Đoàn Thùy Dương MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁNTRONG DOANH NGHIỆP 2 I Khái niệm về khả năng thanh toán tro

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.