Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đề án: Vận dụng học thuyết Maslow trong việc tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp

Cấp:Đại học|Lượt xem:699|Tải về:5|Số trang:17 | Ngày upload:19/01/2014

Động lực lao động là sự khao khát và tự nguyện cống hiến của người lao động để tăng cường lỗ lực nhằm hướng tới việc đạt được mục tiêu của tổ chức .. Tạo động

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.