Định giá cổ phiếu phát hành lần đầu theo mô hình định giá quyền chọn Black Scholes trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Upload: DangThanhHao.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 802|Tải về: 2|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục. lời tựa lời cảm ơn danh mục các chữ viết tắt chương1: tổng quan về chứng khoán phái sinh 1.khái niệm và phân loại chứng khoán phái sinh 1.1khái niệm 1.2các loại hợp đồng a.hợp đồng kỳ hạn b.hợp đồng tương lai c.hợ

Mục Lục.

Lời tựa

Lời cảm ơn

Danh mục các chữ viết tắt

Chương1: Tổng quan về chứng khoán phái sinh

1.Khái niệm và phân loại chứng khoán phái sinh

1.1Khái niệm

1.2Các loại hợp đồng

a.Hợp đồng kỳ hạn

b.Hợp đồng tương lai

c.Hợp đồng quyền chọn

d.Hợp đồng hoán đổi

1.3Thị trường các chứng khoán phái sinh

a.Sàn giao dịch tập chung

b.Thị trường phi tập chung

1.4Cách thức sử dụng công cụ phái sinh

1.5Phân loại chứng khoán phái sinh

1.5.1Hợp đồng kỳ hạn

a.Khái niệm

b.Đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn

1.5.2 Đặc điểm của hợp đồng tương lai

a. Khái niệm

b. Đặc điểm

c. Các loại hợp đồng tương lai

1.5.3 Phân loại hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai

1.6 Ý nghĩa kinh tế của giao dịch kỳ hạn

1.7. Hợp đồng quyền chọn

1.7.1 Định nghĩa

1.7.2 Phân loại quyền chọn

a. Phân loại theo vị thế mua bán

b. Phân loại theo phương thức thực hiện hợp đồng

c. Phân loại người giao dịch

d. Phân loại theo tài sản cơ sở

1.7.3 Một vài hợp đồng quyền chọn tiêu biểu

a. Hợp đồng quyền chọn đối với chỉ số khinh tế

b. Hợp đồng quyền chọn đối với lãi suất

c. Hợp đồng quyền chọn đối với ngoại tệ

1.8 Giá trị nhận được của quyền chọn mua vào lúc đáo hạn

1.8.1 Đối với người mua quyền chọn mua

1.8.2 Đối với người bán quyền chọn mua

1.9 Giá trị nhậnđược của quyền chọn bán vào lúc đáo hạn

1.10 Giá quyền chọn

1.11 Những chiến lược giao dịch hợp đồng quyền chọn

a. Chiến lược mua bán khống

b. Chiến lược bảo hộ

c. Chiến lược mua bán song hành

d. Chiến lược mua bán hợp đồng hai chiều

e. Chiến lược mua bán kìm hãm

f. Chiến lược quyền chọn bán bảo vệ và chiến lược kết hợp giữa cổ phiếu và tài nợ phi rủi ro

1.12: Kết luận

Chương 2 : Mô hình định giá quyền chọn Black Scholes

2.1 Giả định của mô hình

2.2 Công thức Black Scholes

2.2.1 Trường hợp không có cổ tức

2.2.2 Trường hợp có cổ tức

a. Cổ tức chi trả rời rạc và được biết trước

b. Tính toán giá theo công thức Black Scholes khi có cổ tức liên tục

2.3 Một số bổ xung đối với mô hình Black SCholes

2.4 Các đặc tính của mô hình Black Scholes

2.4.1 Xét đói với quyền chọn mua

a. Delta quyền chọn mua

b. Gamma quyền chọn mua

c. Rho quyền chọn mua

d. Vega quyền chọn mua

e. Theta quyền chọn mua

2.4.2 Xét đối với quyền chọn bán

a. Delta quyền chọn bán

b. Gamma quyền chọn bán

c. Rho quyền chọn bán

d. Vega quyền chọn bán

e. Theta quyền chọn bán

Chương3: Định giá cổ phiếu phát hành lần đầu bằng mô hình định giá quyền chọn OPM trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

3. Tổng quan về định giá tài sản tài chính

3.1 Giá trị thanh lý và giá trị hoạt động

3.2 Giá trị sổ sách và giá trị thị trường

3.3 Giá trị thị trường và giá trị lý thuyết

3.4 Qui trình định giá và quyết định đầu tư tài sản tài chính

3.5 Vai trò của việc định giá cổ phiếu

a. Đối với các nhà đàu tư

b. Đối với bản thân doanh nghiệp định giá

c. Đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán

3.6 Đánh giá phương pháp định giá chứng khoán ở Việt Nam

3.6.1 Kết quả đạt được

3.6.2 Những hạn chế và khó khăn trong quá trình định giá cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Việt Nam

a.Thiếu thông tin

b. Những giao dịch có vấn đề

c. Tiêu chuẩn kế toán

d. Qui mô nhỏ nên thiếu so sánh

e. Trình độ hiểu biết về thị trường chứng khoán còn nhiều hạn chế

3.7 Định giá và lựa chọn cổ phiếu

3.8 Phương pháp định giá cổ phiếu

3.8.1. Định giá cổ phiếu phát hành lần đầu bằng mô hình OPM trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.8.1.1 Các giả định của mô hình

3.8.1.2 Mô hình định giá vốn chủ sở hữu,chi phí nợ có rủi ro OPM

3.9. Ứng dụng mô hình OPM định giá IPO cho cổ phiếu của công ty cổ phần sản xuất thương mại Sài Gòn (GMC)

3.9.1 Xác định các biến số

3.9.2 Định giá IPO và so sánh với giá trị thực tế

Chương 4:Áp dụng mô hình định giá tài sản vốn và phương pháp M&M để tính giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu

4.1Mô hình định giá tài sản vốn CAPM

4.1.1 Những giả định của mô hình

a. Những giả thiết về tâm lý của nhà đầu tư

b. Những giả thiết về thị trường vốn

4.1.2 Danh mục đầu tư thị trường

4.1.3 Đường thị trường vốn

4.1.4 Đường thị trường chứng khoán

4.1.5 Nội dung của mô hình

4.2 Mô hình M&M

4.2.1 Lý thuyết mô hình M&M trong trường hợp không có thuế

a. Mệnh đề I-Giá trị công ty

b. Mệnh đề II-Chi phí sử dụng vốn

4.2.2.1 Lý thuyết mô hình M&M trong trường hợpcó thuế

a. Mệnh đề I-Giá trị công ty trong trường hợp có thuế

b. Mệnh đề II-Chi phí sử dụng vố trong trường hợp có thuế

4.3 So sánh giữ hai mô hình

4.4 Nội dung thực hiện

4.5 Dùng mô hình CAPM và phương pháp M&M để định giá cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán HỒ CHÍ MINH (HoSE) và sàn giao dịch chứng khoán HÀ NỘI(HaSTC)

a. Xét tại sàn HoSE

b. Xét tại HaSTC

4.6 Áp dụng cho các cổ phiếu đã chọn

4.6.1 Xét tại sàn HoSE

a. Cổ phiếu BBT

b. Cổ phiếuBHS

c. Cổ phiếu NKD

d. Cổ phiếu IFS

4.6.2 Xét tại sàn HaSTC

a. Cổ phiếu TBC

b.Cổ phiếu PLC

4.7 Kết luận

[Ẩn quảng cáo]