Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Định hướng và giải pháp thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Bắc Giang

Cấp:Đại học|Lượt xem:1283|Tải về:1|Số trang:64 | Ngày upload:04/03/2012

lời nói đầu phát triển công nghiệp nông thôn là một nội dung trọng yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn nước ta và đang là một nhu cầu h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.