/ 64

Định hướng và giải pháp thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Bắc Giang

Upload: ShellyMoon.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1278|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời nói đầu phát triển công nghiệp nông thôn là một nội dung trọng yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn nước ta và đang là một nhu cầu hết sức bức bách của bắc giang. thực tiễn đã chỉ rõ: nếu chỉ dùa vào nông nghiệp thuần nông, độc canh cây lúa thì kinh tế tỉnh bắc giang không thể phát triển nhanh và bền vững, đời sông nhân dân khó được cải thiện và nâng cao. với hy vọng góp phần nhỏ vào việc tìm ra những căn cứ khoa học và những giải pháp thực tiễn khả thi đưa bắc giang tiến nhanh lên trình độ văn minh, hiện đại, tôi đã đi sâu nghiên cứu vấn đè "phát triển công nghiệp nông thôn ở bắc giang theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá ". ở nước ta cho đến nay đã nhiều công trình nghiên cứu và viết về...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.