Định mức lao động

Upload: MuguetdeMai.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 2316|Tải về: 19|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

a. lời mở đầu trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường hiện nay, những doanh nghiệp hoạt động tích cực trong xu thế cạnh tranh bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp đều phải tìm hướng đi có hiệu quả nhất cho mình. một trong những phương pháp quản lý và điều chỉn

A. LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường hiện nay, những doanh nghiệp hoạt động tích cực trong xu thế cạnh tranh bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp đều phải tìm hướng đi có hiệu quả nhất cho mình. Một trong những phương pháp quản lý và điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp đạt hiệu quả tối ưu là tổ chức lao động khoa học. Trong đó, cơ sở của tổ chức lao động khoa học và định mức kỹ thuật lao động. Định mức kỹ thuật lao động có vai trò quan trọng trong trả công lao động, tăng năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm, là cơ sở của lập kế hoạch. Để giúp mọi người có cái nhìn cụ thể về định mức kỹ thuật lao động, chúng tôi xin trình bày một số vấn đề có liên quan đến định mức kinh doanh lao động.

KẾT LUẬN

Qua một số vấn đề trình bày ở trên, chúng tôi hiểu thế nào là định mức kỹ thuật lao động. Bất kì doanh nghiệp nào muốn sản xuất có hiệu quả không chỉ dừng ở việc đầu tư cho công nghệ máy móc thiết bị, nhân lực, và tài lực mà còn phải TCLĐKH hợp lí, trong đó công tác định mức là cực kì quan trọng. Làm tốt công tác định mức lao động cũng coi như doanh nghiệp đã làm tốt công tác đánh giá lao động hiệu quả, công tác tạo động lực trong lao động, công tác tối đa hoá lợi nhuận do bố trí lao động hợp lí, hạ giá thành, giảm chi phí tiền lương và chi phí sản xuất.

Sinh viên kinh tế với chuyên ngành quản trị nhân lực cần thiết phải nắm vững những nội dung thiết yếu của môn TCLĐ vì nó trang bị những kiến thức cần thiết khi bước vào lập nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc hiểu rõ "Định mức kỹ thuật lao động là cơ sở của tổ chức lao động khoa học".

MỤC LỤC

A. LỜI MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 2

I. Vì sao phải định mức lao động 2

1. Khái niệm chung 2

2. Định mức lao động đem lại những lợi ích gì? 2

II. Các khái niệm 4

1. Mức lao động 4

2. Định mức lao động 5

3. Định mức kỹ thuật lao động 6

III. Nhiệm vụ, nội dung của định mức kỹ thuật lao động 6

1. Nhiệm vụ của định mức lao động 6

2. Nội dung của định mức kỹ thuật lao động 7

IV. Các phương pháp định mức kỹ thuật lao động 7

1. Nhóm phương pháp tổng hợp 8

2. Nhóm phương pháp phân tích 10

3. So sánh 3 phương pháp trong nhóm phương pháp phân tích: 13

V. Tác dụng của định mức lao động 14

1. Mức lao động là căn cứ trả công lao động 14

2. Định mức lao động là biện pháp quan trọng để tăng năng suất và hạ giá thành sản phẩm 14

3. Mức lao động là cơ sở lập kế hoạch 15

4. Định mức kỹ thuật lao động là cơ sở của tổ chức lao động khoa học 15

VI. Muốn làm tốt phương pháp định mức kỹ thuật lao động phải làm như nào? 16

KẾT LUẬN 18

[Ẩn quảng cáo]