Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đồ án công trình thu và trạm bơm

Cấp:Đại học|Lượt xem:3379|Tải về:12|Số trang:24 | Ngày upload:16/07/2012

phần a - số liệu tính toán - công suất thiết kế: 40.000 m3/ng - cao trình mặt đất: 24 m - cao trình mặt nước tĩnh: 19 m - mực nước cao nhất trên trạm xử lý: 32

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.