/ 4

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Upload: TaiDuyTran.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 3345|Tải về: 4|Cấp: Đại học

dộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vũ hiền trong nhiều văn kiện của đảng ta, vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội luôn được khẳng định một cách mạnh mẽ và dứt khoát. cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã nêu rõ : "nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. đó là bài học xuyên suốt quá trình cách mạng của nước ta. độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc". và tại đại hội ix của đảng lần này, khi tổng kết những bài học chủ yếu của 15 năm đổi mới, báo cáo chính trị đã chỉ rõ bài học thứ nhất là: "trong quá trình...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.