Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học môn chính trị (phần triết học Mác-Lênin) ở trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải trung ương II Hải Phòng

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:882|Tải về:4|Số trang:115 | Ngày upload:16/04/2012

mở đầu 1. lý do chọn đề tài sau khi giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân téc, giang sơn thu về một mối, đất nước ta bước vào giai đoạn mới của sự

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.