/ 126

Đổi mới quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư ở Việt Nam

Upload: TrucLy.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 680|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài sản xuất của cải vật chất là nền tảng của xã hội, là hoạt động cơ bản nhất trong xã hội loài người. xã hội không thể tồn tại nếu ngừng hoạt động sản xuất. sản xuất là quá trình luôn vận động và phát triển. sản xuất là tiến trình vận động liên tục và đổi mới không ngừng, ngày nay đồng thời với nó còn có quá trình tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng. trong nền sản xuất lớn hiện đại, hội nhập và phát triển thì tái sản xuất mở rộng là hoạt động có ý nghĩa to lớn. tái sản xuất mở rộng là kết quả của hoạt động đầu tư. nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ x của đảng cộng sản việt nam đã nêu rõ: trong sự nghiệp xây dựng đất nước, chúng ta chủ trương tiếp tục hoàn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.