Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam hiện nay – Phương hướng và giải pháp Giáo viên hướng dẫn

Cấp:Đại học|Lượt xem:226|Tải về:0|Số trang:55 | Ngày upload:11/05/2012

trường đại học kinh tế quốc dân khoa khoa học quản lý ------*****------  chuyên đề tốt nghiệp đề tài: đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.