Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:669|Tải về:8|Số trang:39 | Ngày upload:05/05/2012

đề tài : du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở việt nam hiện nay. giao viên hướng dẫn: ts. nguyễ n đình hoà. sinh viên : trần thị lê ngân

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.