Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Em hãy trình bày đinh nghĩa tâm lý người.Chứng minh tâm lý người mang bản chất xã hội lịch sử.

Cấp:Đại học|Lượt xem:2203|Tải về:1|Số trang:5 | Ngày upload:11/08/2012

i.bản chất hiện tượng tâm lý: + quan niệm khoa học về bản chất hiện tượng tâm lý người: tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não bộ não,là kinh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.