Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giả sử nhà tư bản thuê công nhân ,trả đủ giá trị sức lao động thì công nhân có bị bóc lột hay không?

Cấp:Đại học|Lượt xem:554|Tải về:0|Số trang:11 | Ngày upload:20/05/2012

gi¶ dô nhµ t­ b¶n thuª c"ng nh(c)n, tr¶ (r)ñ gi¸ trþ søc lao (r)éng th× c"ng nh(c)n cã bþ bãc lét hay kh"ng ? v× sao ? lêi më (r)(c)ï trong sù ph¸t trión cña nò

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.