/ 11

Giả sử nhà tư bản thuê công nhân ,trả đủ giá trị sức lao động thì công nhân có bị bóc lột hay không?

Upload: LuuDucHieu.dokovn|Ngày: 20/05/2012|Lượt xem: 548|Tải về: 0|Cấp: Đại học

gi¶ dô nhµ t­ b¶n thuª c"ng nh(c)n, tr¶ (r)ñ gi¸ trþ søc lao (r)éng th× c"ng nh(c)n cã bþ bãc lét hay kh"ng ? v× sao ? lêi më (r)(c)ï trong sù ph¸t trión cña nòn v¨n minh nh(c)n lo¹i tõ nòn v¨n minh n"ng nghiöp (r)õn nòn v¨n minh c"ng nghiöp vµ v­¬n tíi nòn v¨n minh trý tuö ,víi mét nòn khoa häc ph¸t trión nh­ ngµy nay .trong sù ph¸t trión êy chóng ta kh"ng thó phñ nhën vai trß cña chñ nghüa t­ b¶n .tuy nhiªn ng­êi c"ng nh(c)n vén lµ yõu tè nòn t¶ng, quan träng ,cã týnh quyõt (r)þnh vµ kh"ng thó thiõu trong sù ph¸t triªn êy. ë bªn ngoµi (r)êi sèng x· héi t­ b¶n, c"ng nh(c)n lµm viöc cho nhµ t­ b¶n trong mét thêi gian nhêt (r)þnh, s¶n xuêt ra mét lo¹i hµng ho¸ hay hoµn thµnh mét sè c"ng viöc th× (r)­îc nhµ t­ b¶n tr¶ cho mét...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.