/ 12

Giả sử nhà tư bản thuê công nhân ,trả đủ giá trị sức lao động thì công nhân có bị bóc lột hay không?

Upload: LuuDucHieu.dokovn|Ngày: 20/05/2012|Lượt xem: 723|Tải về: 0|Cấp: Đại học

gi¶ dô nhµ t­ b¶n thuª c"ng nh(c)n, tr¶ (r)ñ gi¸ trþ søc lao (r)éng th× c"ng nh(c)n cã bþ bãc lét hay kh"ng ? v× sao ? lêi më (r)(c)ï trong sù ph¸t trión cña nòn v¨n minh nh(c)n lo¹i tõ nòn v¨n minh n"ng nghiöp (r)õn nòn v¨n minh c"ng nghiöp vµ v­¬n tíi nòn v¨n minh trý tuö ,víi mét nòn khoa häc ph¸

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]