Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải pháp để đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn trong tình hình mới

Cấp:Đại học|Lượt xem:2447|Tải về:7|Số trang:20 | Ngày upload:04/03/2012

mục lục a.lời mở đầu.....2 b.phần nội dung.....3 chương i.một số vấn đề lý luân chung về cnh-hđh nụng nghiờp nông thôn.....3 i.những nội dung chủ yếu của cnh -

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.