Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng

Cấp:Đại học|Lượt xem:344|Tải về:1|Số trang:90 | Ngày upload:25/10/2012

chương i lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài và khủng hoảng tài chính toàn cầu .1. lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài ( fdi ) .1.1. khái niệm và vai

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.