Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Giải quyết tình huống trong luật quốc tế

Cấp:Đại học|Lượt xem:1940|Tải về:2|Số trang:2 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

bài làm :giải quyết tình huống 5 : 1. trong sự xung đột giữa quy định tại khoản 2 điều 12 công ước viên năm 1969 và quy định tại các văn bản pháp luật của guate

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.