/ 86

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc

Upload: LoanNguyen.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 7068|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dõn tộc.. chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo là một bộ phận quan trọng trong chiến lược con người và chiến lược con người đứng ở vị trí trung tâm trong toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. con người là chủ thể sáng tạo ra mọi nguồn của cải vật chất và văn hoá; do đó, việc trồng người đặt nền móng cho sự phát triển của các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. giáo dục và đào tạo sẽ làm cho trí tuệ và thể chất, đạo đức và nghề nghiệp, tính độc lập cá nhân và tinh thần cộng đồng, trách nhiệm và quyền hạn, lợi ých và đóng góp, dân chủ và kỷ cương của mỗi con người được phát triển,...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.