Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng năng lượng ( Cavico EC)

Cấp:Đại học|Lượt xem:369|Tải về:2|Số trang:59 | Ngày upload:04/03/2012

lời nói đầu hạch toán kinh tế là một bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế tài chính, nó cú vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành kiểm soát các hoạt

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.