/ 24

Hãy phân tích những điểm sáng tạo trong quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc và chứng minh

Upload: NguyenHoang.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 17017|Tải về: 20|Cấp: Đại học

đề tài: hãy phân tích những điểm sáng tạo trong quan điểm của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc và chứng minh. bài làm 1. cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân pháp ở việt nam cuối thế kỷ xix đầu thế kỷ xx chứng tỏ rằng, những con đường giải phóng dân tộc dưới ngọc cờ tư tưởng phong kiến hoặc tư tưởng tư sản là không đáp ứng được yêu cầu khách quan là giành độc lập, tự do của dân tộc do lịch sử đặt ra. hồ chí minh rất khâm phục tinh thần cứu nứơc của ông cha, nhưng người không tán thành các con đường cứu nứơc ấy, mà quyết tâm ra đi tìm một con đường cưú nước mới. tháng 7-1920, khi đọc sơ thảo lần thứ nhất...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.