Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hệ điều hành-Linux

Cấp:Đại học|Lượt xem:683|Tải về:1|Số trang:36 | Ngày upload:06/04/2012

mục lục phần 1: giới thiệu về linux phần 2:tìm hiểu nhân của hệ điều hành linux 1.bộ phân thời cho tiến trình (process scheduler-sched) 2.quản lý bộ nhớ 3.hệ th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.