Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hệ thống Bretton Woods

Cấp:Đại học|Lượt xem:2256|Tải về:5|Số trang:8 | Ngày upload:22/11/2011

mục lục 1. sự hình thành hệ thống bretton woods2 2 2. đặc điểm của hệ thống bretton woods3 3 3. hoạt động của hệ thống bretton woods4 4 4. nguyên nhân sụp đổ củ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.