Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 1992

Cấp:Đại học|Lượt xem:706|Tải về:6|Số trang:22 | Ngày upload:25/10/2012

lời mở đầu 1. lý do chọn đề tài. trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhân dân việt nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.