/ 126

Hệ thống chính trị cơ sở- đặc điểm, xu hướng và giải pháp

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 6752|Tải về: 2|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong thời kỳ quá độ lên cnxh ở nước ta, đổi mới hệ thống chính trị là nhiệm vụ rất quan trọng. nhiệm vụ hệ trọng đó đã được đảng ta khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991: "toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân" [7, tr.19]. nh­ vậy, quyền lực của nhân dân lao động có được đảm bảo hay không chính là tuỳ thuộc chủ yếu ở hệ thống chính trị có được đổi mới và hoàn thiện hay không. khi công cuộc đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu, đảng ta chủ trương hướng mạnh về cơ sở, quan tâm củng cố cơ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.