/ 127

Hệ thống chính trị cơ sở- đặc điểm, xu hướng và giải pháp

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 7424|Tải về: 5|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong thời kỳ quá độ lên cnxh ở nước ta, đổi mới hệ thống chính trị là nhiệm vụ rất quan trọng. nhiệm vụ hệ trọng đó đã được đảng ta khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991: "toàn bộ hệ thống chính trị ở nướ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]