Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hệ thống chính trị cơ sở- đặc điểm, xu hướng và giải pháp

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:6785|Tải về:2|Số trang:126 | Ngày upload:29/11/2011

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong thời kỳ quá độ lên cnxh ở nước ta, đổi mới hệ thống chính trị là nhiệm vụ rất quan trọng. nhiệm vụ hệ trọng đó đã được

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.