Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hệ thống thông tin viba số

Cấp:Đại học|Lượt xem:2816|Tải về:7|Số trang:81 | Ngày upload:04/03/2012

lời nói đầu hiện nay sự phát triển nh­ vò bão của các ngành điện tử, tin học, viễn thông, sự phát triển này thể hiện qua hai xu thế. hiện đại hoá và đa dạng hoá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.