Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện chính sách sản phẩm của khách sạn Hàm Rồng

Cấp:Đại học|Lượt xem:1909|Tải về:15|Số trang:28 | Ngày upload:24/03/2012

chương 1: tổng quan nghiên cứu về chính sách sản phẩm của khách sạn hàm rồng 1.1. tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài cùng với sự phát triển của xã hội, đời số

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.