Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương

phần mở đầu nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý là một đòi hỏi khách quan của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.đõy là một vấn đề hết sức

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:293|Tải về:0|Số trang:85

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Quốc gia Hà Nội

Ngày tạo: