/ 85

Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương

Upload: TramHuynh.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 330|Tải về: 0|Cấp: Đại học

phần mở đầu nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý là một đòi hỏi khách quan của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.đõy là một vấn đề hết sức phức tạp và đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, bởi vì hoạt động của nó là những lao động làm việc trong lĩnh vực quản lý. hoạt động lao động của nó có tác dụng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của doanh nghiệp. đối với tất cae mọi doanh nghiệp, mục tiêu lớn nhất của hoạt động sản xuất kinh doanh chính là lợi nhuận. để đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh luôn là vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý. trong nền kinh tế thị trường để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết kinh doanh có hiệu quả. để kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất trên...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.