Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương

Cấp:Đại học|Lượt xem:333|Tải về:0|Số trang:85 | Ngày upload:29/01/2012

phần mở đầu nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý là một đòi hỏi khách quan của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.đõy là một vấn đề hết sức

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.