/ 155

hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại công ty Cổ phần Hanoitourist Taxi.

Upload: KimChiTran.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 552|Tải về: 3|Cấp: Đại học

chương 1: tổng quan nghiên cứu đề tài hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại công ty cổ phần hanoitourist taxi. 1.1 tính cấp thiết của đề tài. trong bất kỳ một doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ đều có những mục tiêu riêng của mình. để mục tiêu đó có thể thực hiện được cần phải có sự lãnh đạo thống nhất của bộ máy quản trị doanh nghiệp nhằm kế hoạch hóa, phối hợp, kiểm tra, giám sát và điều chỉnh việc kết hợp tối ưu các nguồn lực. tổ chức, kiện toàn cơ cấu bộ máy quản lý là một nôi dung quan trọng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đã đề ra trong chiến lược kinh doanh. trong quá trình kinh doanh phần lớn các nguyên nhân tạo nên tình hình quản lý không tốt đều bắt nguồn từ công tác tổ chức bộ máy quản lý...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.