Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại công ty Cổ phần Hanoitourist Taxi.

Cấp:Đại học|Lượt xem:559|Tải về:3|Số trang:155 | Ngày upload:28/01/2013

chương 1: tổng quan nghiên cứu đề tài hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại công ty cổ phần hanoitourist taxi. 1.1 tính cấp thiết của đề tài. trong bất k

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.