Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:239|Tải về:2|Số trang:82 | Ngày upload:19/03/2012

lời mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong báo cáo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2001- 2010 của ban chấp hành trung ương khóa viii tại đại hội đại bi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.