Hoàn thiện công tác quản trị chất lượng toàn diện (TQM) tại công ty TNHH Decathlon Việt Nam

Upload: DauVanTram.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1701|Tải về: 22|Cấp: Đại học

mục lục✆trangmở đầu . .11. tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài . . .12. phạm vi nghiên cứu đề tài 23. phương pháp nghiên cứu . 24. kết cấu của đề tài . 3chương 1: cơ sở lý luận về quản trị chất lượngtoàn diện (total quality managemen

MỤC LỤC

Trang

MỞ đẦU . .1

1. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài . . .1

2. Phạm vi nghiên cứu đề tài 2

3. Phương pháp nghiên cứu . 2

4. Kết cấu của đề tài . 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

TOÀN DIỆN (Total Quality Management - TQM) 4

1.1. TỔNG QUAN VỀ TQM .4

1.1.1. Các khái niệm về TQM . . .4

1.1.2. Các đặc điểm cơ bản của TQM . . 5

1.1.3. So sánh TQM với ISO 9000 . . . .7

1.2. VAI TRÒ TQM TRONG DOANH NGHIỆP .8

1.3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN TQM TRONG DOANH NGHIỆP .8

1.3.1. Quy trình thực hiện TQM trong doanh nghiệp .8

1.3.1.1. Am hiểu và cam kết chất lượng . 9

1.3.1.2. Tổ chức và phân công trách nhiệm . .9

1.3.1.3. đo lường chất lượng . .10

1.3.1.4. Họach định chất lượng . . 11

1.3.1.5. Thiết kế chất lượng . . . 11

1.3.1.6. Xây dựng hệ thống chất lượng . 12

1.3.1.7. Theo dõi bằng thống kê . .12

1.3.1.8. Kiểm tra chất lượng . .13

1.3.1.9. Hợp tác nhóm . 13

1.3.1.10. đào tạo và huấn luyện về chất lượng . 14

1.3.1.11. Hoạch định việc thực hiện TQM . 14

1.3.2. Kỹ thuật thực hiện TQM 15

1.3.2.1. Vòng tròn Deming - PDCA 15

1.3.2.2. Biểu đồ xương cá của K.Ishikawa và quy tắc 5W 16

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

TẠI CÔNG TY DECATHLON VIỆT NAM 18

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DECATHLON VIỆT NAM . 18

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 18

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 19

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2006 - 2009 26

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TẠI

CÔNG TY TNHH DECATHLON VIỆT NAM . 28

2.2.1. Am hiểu và cam kết chất lượng . 28

2.2.2. Tổ chức và phân công trách nhiệm 29

2.2.3. đo lường chất lượng . 31

2.2.4. Hoạch định chất lượng . 32

2.2.5. Thiết kế chất lượng 32

2.2.6. Xây dựng hệ thống chất lượng .34

2.2.7 Theo dõi bảng thống kê 35

2.2.8. Kiểm tra chất lượng . 36

2.2.9. Hợp tác nhóm .40

2.2.10. đào tạo và huấn luyện về chất lượng . .41

2.2.11. Họach định việc thực hiện TQM . .41

2.3. đÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

CỦA CÔNG TY TNHH DECATHLON VIỆT NAM . .44

2.3.1. Thành công khi doanh nghiệp áp dụng TQM 44

2.3.2. Hạn chế khi doanh nghiệp thực hiện TQM 45

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN CỦA

CÔNG TY DECATHLON VIỆT NAM 48

3.1. đỊNH HƯỚNG - MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY 48

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN CỦA CÔNG TY TNHH

DECATHLON VIỆT NAM . 50

3.2.1. Giải pháp hoạch định . . 51

-vii-

3.2.2. Giải pháp tổ chức 52

3.2.3. Giải pháp cải tiến . . 55

3.2.4. Giải pháp đánh giá .56

3.3. KIẾN NGHỊ 56

KẾT LUẬN . 58

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

-1-

MỞ đẦU

1. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Chất lượng tốt tạo nên danh tiếng tốt cho doanh nghiệp. để giữ vững danh

tiếng đó cũng như phát huy thế mạnh cạnh tranh trên thương trường thì doanh

nghiệp cần phải không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng, bởi trong nền kinh tế

thị trường, đa phần các doanh nghiệp điều nhận thấy được tầm quan trọng của chất

lượng sản phẩm trong việc cạnh tranh lẫn nhau, nên họ đều luôn phấn đấu để đạt

được chất lượng tốt hơn. Nếu doanh nghiệp chỉ duy trì mà không quan tâm đến vấn

đề nâng cao chất lượng thì sẽ có nguy cơ bị tụt hậu, giảm thị phần và giảm doanh

thu.

Ngày nay phạm trù chất lượng không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm mà

còn có nghĩa là chất lượng của cả một hệ thống quản lý. để nâng cao chất lượng sản

phẩm thì doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng quản lý. Thực hiện ISO 9000 giúp

cho doanh nghiệp có được cơ sở nền tảng để quản lý chất lượng, đạt được tiêu

chuẩn quốc tế và mang lại niềm tin cho khách hàng. để liên tục cải tiến và nâng cao

chất lượng thì quản trị chất lượng toàn diện đã được nhiều doanh nghiệp chọn do

tính hiệu quả của nó. Nhật Bản đã rất thành công trong việc vận dụng thuyết quản

trị chất lượng toàn diện (Total Quality Management - TQM) theo nguyên tắc W.

Eward Deming vào quy trình sản xuất dịch vụ từ những thập niên 1950. đến cuối

thế kỷ XX thuyết này cũng được nhân rộng và cải tiến áp dụng ở Mỹ và các nước

Phương tây. Nó được xem như một công cụ quan trọng giúp các nhà sản xuất vượt

qua hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế (Technical Barriers to Trade - TBT).

Ở Việt Nam chưa nhiều doanh nghiệp áp dụng phương pháp tiếp cận TQM là

do cả doanh nghiệp và đa số người tiêu dùng tin vào các chứng nhận ISO hơn. Gần

đây do nhu cầu cạnh tranh về chất lượng kỹ thuật, các doanh nghiệp đã có nhiều

mối quan tâm hơn đến TQM để không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm

nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng. Việc trường đại học đưa TQM vào

giảng dạy trong bộ môn Quản Trị Chất Lượng ở chương trình Quản Trị Kinh Doanh

là nền tảng cho nhiều người hiểu hơn về nó. Ngoài ra các trung tâm tư vấn trong

nước cũng đã bắt đầu quan tâm đến phương pháp quản lý chất lượng này. Tổng cục

Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng Việt Nam đã có khuyến cáo rằng: “ để hòa nhập

với hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống tiêu chuẩn hóa quốc tế, ở Việt Nam cần

thiết phải đưa mô hình quản lý TQM vào áp dụng trong các doanh nghiệp, nhằm

nâng cao chất lượng và vượt qua hàng rào TBT”. Áp dụng TQM là một trong những

điều kiện cần thiết trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Qua một thời gian thực tập tại công ty TNHH Decathlon Việt Nam, được tiếp

cận với cách quản trị chất lượng toàn diện của công ty, em nhận thấy rằng cách thức

mà công ty thực hiện chưa thật sự đúng với lý thuyết mà em được học. Em tin rằng

hiệu quả làm việc cũng như chất lượng sản phẩm của công ty sẽ được nâng cao lên

nếu công tác quản trị chất lượng của công ty được hoàn thiện hơn. Với những lý do

trên nên em chọn đề tài nghiên cứu là hoàn thiện công tác quản trị chất lượng

toàn diện (TQM) tại công ty TNHH Decathlon Việt Nam làm đề tài tốt nghiệp với

mục tiêu hoàn thiện công tác quản trị chất lượng toàn diện tại công ty TNHH

Decathlon Việt Nam. Em phân tích thực trạng áp dụng TQM của doanh nghiệp và

đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng toàn diện của công ty

TNHH Decathlon Việt Nam dựa trên 12 bước căn bản để thực hiện TQM trong

doanh nghiệp của John S.Oakland.

2. Phạm vi nghiên cứu đề tài:

Trong phạm vi đề tài em xin phân tích thực trạng áp dụng quản trị chất lượng

toàn diện (TQM) ở công ty Decathlon Việt Nam và đề ra một vài giải pháp hoàn

thiện công tác quản trị chất lượng toàn diện (TQM) của công ty TNHH Decathlon

Việt Nam. Thực trạng sẽ gồm hoạt động của doanh nghiệp từ khâu trước sản xuất

cho đến sau xuất hàng có liên quan đến vấn đề chất lượng và các hoạt động này đã

và đang xảy ra tại Decathlon Việt Nam hoặc các đối tác có liên quan đến hoạt động

kinh doanh của doanh nghiệp này. Các giải pháp được đưa ra trong phạm vi đề tài

này sẽ dựa trên thuyết quản trị chất lượng toàn diện (TQM).

Các thông tin và bảng biểu ở công ty phục vụ cho công tác nghiên cứu này

được thu thập từ năm 2006 đến 2009. đó là những thông tin về tổ chức, đào tạo,

huấn luyện, tiêu chuẩn chất lượng và các bảng biểu có liên quan đến hoạt động quản

trị chất lượng của doanh nghiệp này.

3. Phương pháp nghiên cứu:

để thực hiện khóa luận này em sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu sau:

 Phương pháp phân tích tổng hợp: Gồm các bước thu thập thông tin, kiểm tra

tính xác thực và phân tích các thông tin thu thập được.

 Phương pháp chuyên gia: Là cách tham khảo ý kiến và dựa trên kinh nghiệm

từ các chuyên gia như là giáo viên giảng dạy chất lượng và các chuyên gia về

quản trị chất lượng trong công ty.

 Phương pháp khảo sát hiện trường: Là phương pháp thu thập thông tin từ

thực tế thông qua thời gian tham gia công tác quản lý chất lượng tại doanh

nghiệp.

4. Kết cấu của đề tài:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương:

- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng toàn diện - Total Quality

Management (TQM)

- Chương 2: đánh giá thực trạng quản trị chất lượng toàn diện của công ty

TNHH Decathlon Việt Nam

- Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng

toàn diện tại Decathlon Việt Na

[Ẩn quảng cáo]