/ 63

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng Việt Nam

Upload: NhatAnhPhan.dokovn|Ngày: 03/12/2011|Lượt xem: 704|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời mở đầu theo thời gian, cùng với sự tiến bộ và phát triển của xã hội đã đưa nền kinh tế toàn cầu sang một hình thái mới. cơ chế thị trường ra đời làm cho các hoạt động tài chính và sở hữu ngày càng đa dạng và phức tạp, chức năng kiểm tra kiểm soát đòi hỏi ngày càng chặt chẽ nhằm đáp ứng yêu cầu của quản lý. ơ việt nam, công tác kiểm tra kiểm soát luôn được quan tâm. trong cơ chế kế hoạch hoá tâp trung bao cấp, công tác kiểm tra kiểm soát được tổ chức một cách phù hợp với cơ chế. nhà nước với tư cách là người quản lý vĩ mô đồng thời là chủ sở hữu nắm toàn bộ trong tay công tac kế toán và kiểm tra nói chung, kiểm soát nội bộ chủ yếu được thực hiện thông qua tự kiểm tra. từ đại hội đảng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.