Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:715|Tải về:7|Số trang:63 | Ngày upload:03/12/2011

lời mở đầu theo thời gian, cùng với sự tiến bộ và phát triển của xã hội đã đưa nền kinh tế toàn cầu sang một hình thái mới. cơ chế thị trường ra đời làm cho các

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.